BUDAPEST BUISNESS JOURNAL AUGUST 26-SEPTEMBER 1, 1996

Small towns lure tourists


with ducks and pigs

BY ZSÓFI VÁRADI
No more watching some tnm, tanned bar-
tender shake cocktails by blue waters
dotted with powerboats. No more
browsing boardwalk shops crammed ,
with snail-shell macramé planthold-
ers. Instead of mainstream attrac-
tions like Balaton or the Bahamas, a
growing number of tourists in Hun-
gary are opting to spend their vacations
in remote unsung villages.
‘We didn't feel like fighting for a
towel-sized space at the Balaton anymore.
We just want peace and fresh air,’ said
Elvira Gabos, who set up a countryside holiday
with her husband and two small children. ‘ ‘Real village
I think we've gotten old.’
Such mid-life impatience with crowds and
souvenir stands has fueled a back-to-small- hospitality comes
town travel drive, known as falusi turizmus.
The niche market's experts so far are a year-
old firm called the Center for Village when a grandmother
Tourism, run by 50-year-old Miklós Koziel
and his wife Erzsébet.
The name ‘village tourism,’ however, may rents out one of
be deceptive, as the Koziels are quick to point
out. It does not actually call for gulyás cook-
ing, horse riding, whip cracking, paprika her extra rooms.’
chomping or mustachioed Hungarian peasants
wearing baggy white pants.
Even the word ‘tourism’ may not be apt.
More fitting is perhaps ‘village hospitality,’ or
falusi vendéglátás.
Real village hospitality, as the Center sells
it, comes when a grandmother rents out one of
her extra rooms. She wakes guests at 5 a.m., to
help feed the ducks and pigs. No special enter- encourages people to join in.’
tainment is provided, only a chance to join in The Center's cheapest rooms cost Ft 470 per
ordinary village life. person per night, and the most costly run Ft
The Center itself is as small-scale as its 3,600 (prices include a small commission for
clients. It occupies a courtyard office on the Center). The Center has signed contracts
Dohány utca the size of a TV carton; the fax with 200 of the listees, which the Center guar-
machine also serves as the copier and phone. antees the accommodations' quality.
The Koziels opened the office in June 1995 Two such insured rooms belong to Mrs.
because they had had trouble luring paying János Horváth, 56, who lives alone in the vil-
guests to their house in Kozárd, 90 kilometers lage of Gosztola (near Zalaegerszeg). She
north of Budapest. ‘It was mainly anger that signed up with Koziel in July and was quickly
brought us the idea of opening this center,’ booked through mid-August. Her pension
Koziel said. ‘We trusted travel agencies to brings in Ft 10,000 a month, and she hopes to
send us guests and help us get started. But that earn Ft 20,000 extra renting rooms.
didn't happen.’ ‘Thank God, and my son, for helping me
The center still operates without much sup- find this Center,’ she said. ‘I hate to be lonely,
port from travel agencies, and the government and this way I can meet people. And also I like
has not chipped in either. ‘We hoped that we it when there are children around the house.’
would get more support,’ Koziel said. ‘Some- She is already considering turning her 5,771
one has to take on this job, if the government square meter garden into a campground for
won't.’ next summer.
The Center aims both to provide information ‘It's too much work for me to keep the gar-
and accommodations and to show Hungarians den nice anyway,’ she said.
how villages have changed in the past few The Center did not generate a profit in its
years. ‘Almost everyone in Budapest has or first year of operation, partly due to its low
had relatives in the countryside. But not many profile. ‘We are a small organization, we don't
know what villages are like now,’ said Koziel. have sponsors, we can't spend on advertising.
He and his wife show customers a six-kilo Of course we won't be profitable,’ Koziel said.
binder with listings for 1,650 homes around ‘I knew that from the beginning.’
the country. They onginally solicited submis- Despite the difficult start, he remains opti-
sions by contacting 14,000 municipalities. mistic: ‘I believe that in five years, we will
Mayors like István Kósik of Cserépfalu, north- have a bigger office, and one that opens onto
east of Budapest, jumped at the Center's pro- the street and not a backyard. I know there is a
motion offer. need for this type of service, and there will be
‘I know we have so many treasures in this a very sharp increase in the number of cus-
small village,’ Kósik said. ‘It would be a sin tomers as people become more stable finan-
not to show them to everyone who's interest- cially.’
ed.’ He dropped by the Center himself, bring- But he doesn't advise anyone investing
ing pictures of available rooms and houses to much in village tourism, not yet. ‘If someone
add to the binder. would start building a panzió in the country-
‘It makes all the difference,’ Koziel said, side,’ he said, ‘I would tell them to stop,
‘when the mayor supports our efforts and because it's not worth doing it that way.’

Nyaraljunk falun !


Kiáltás 1996. augusztus


Kínálat a budapestieknek

Csaknem egy esztendeje, hogy Budapesten is megkezdődött a falusi ven-
dégfogadók piacra segítése. Mi történt azóta?
Erről kérdeztük Koziel Miklóst,
a Falusi Turizmus Centrum - az első pesti falusi szálláshelyeket közvetítő
iroda vezetőjét.
- Irodánk egyik legnagyobb kihívásának eleget tettünk, egyre inkább si-
került megismertetni magunkat a budapestiekkel, ami azért fontos, mert sta-
tisztikai adatainkból tudjuk, hogy a hazai vendégkör 90-95 százaléka főváro-
si illetőségű.
- Az irodánkhoz csatlakozó vendégfogadókkal ma már az ország vala-
mennyi tájegységéről mintegy 120 település 200 kínálatával állunk az érek-
Iődők rendelkezésére, több tucat újabb jelentkező adatának feldolgozása, el-
Ienőrzése mellett speciális marketing technikák kidolgozásával és alkalmazá-
sával foglalkozunk.

Siker az Utazás '96-on

- Munkánkat egyre inkább elismeri a turizmus szakma, teljes kínálatunkat
átvette a Budapest Travel és a Pannonia Tourist Service, a Pannonia Rt. európai
és tengerentúli kirendeltségein is elkezdődött kínálatunk népszerűsítése. Tár-
gyalunk további irodákkal, amelyek az ajánlataikba szintén szeretnék felvenni
a Falusi Turizmus Centrum vendégfogadói kínálatát. Elkészítettük első invi-
tatív - informatív katalógusunkat, amivel már az UTAZÁS '96 kiállításon
nagy sikert arattunk. Most az új vendégfogadókkal kiegészített utánnyo-
másról kell gondoskodnunk.
- Milyen tapasztalatokat szereztek az irodában megforduló vendégek igénye
alapján, amit a falusi vendégfogadók, a vidék turizmusát támogatni szándéko-
zó önkormányzatok hasznosítani tudnak?

- A falusi vendégfogadás egyre jelentősebb szelete a turizmusnak. A fa-
lusi turizmusra is igaz az a törvényszerűség, hogy a hazai turizmus nemzet-
közi elismertetése nem képzelhető el stabil belföldi turizmus nélkül. Céljaink
meghatározásánál a hazai vendégkörkiszélesítését helyeztük előtérbe. A Fa-
lusi Turizmus Országos Szövetsége tagszervezeteként - profitorientált vál-
lalkozási formában - elsődlegesen az információs rendszer kialakításán, a fa-
lusi vendégfogadás marketingjén dolgozunk.

Együtt az önkormányzatokkal

- Információs rendszerünk kétirányú, vendégfogadóinkat a vendégek
igényéről és a piaci helyzetről igyekszünk felvilágosítani, vendégeinket
pedig a falusi vendégfogadós sokszínűségéről tájákoztatjuk. Számitógé-
pes adatbázisunkat és a térképekkel, fényképekkel, alaprajzokkal illuszt-
rált irodai feldolgozási rendszerünket folyamatosan karbantartjuk, a ven-
dégfogadói szolgáltatásokban bekövetkező változásokat, valamint a sza-
badidős lehetőségeket és a programajánlatokat kiegészítjük. Helytálló,
minden részletre kiterjedő válaszadással igyekszünk vendégeinket fel-
világosítani, a falusi pihenést megismertetni.
A vendégfogadó feladata, hogy kifogástalan szolgáltatást nyújtson. Ez csak
akkor teljesülhet, ha maga mögött érzi a helyi önkormányzat támogatását. Ta-
pasztalatunk, hogy ahol ez így van, ott sokkal gyorsabban fejlődik a falu turiz-
musa. Ezáltal csökken a munkanélküliség, új szolgáltatások indulnak, izmo-
sodnak a korábban pengeélen táncoló vállalkozások, több adó folyik be az
önkormányzati kasszába, gazdagodik a falu, javul a helyi lakosság éIetminősé-
ge. És ami döntő: ahol ez így történik, ott további érdeklődésre számíthat a
helyi közösség, ami tovább generálja az elindult folyamatokat.
- Melyik országrészben szolgálnak jó példával a települési önkormányza-
tok ?
- Szerencsére sok jó példát ismerünk, az egyik ilyen leglátványosabb
fejlődő község a Csongrád megyei Pusztamérges, ahol a közel 30 százalé-
kos munkanéIküIiség néhány év alatt gyakorlatilag nullára csökkent többek
között a falusi turizmussal, ahová az idén többek között 500 dán vendég je-
lezte érkezését. Hasonló adatokkal szolgálhatok a Tolna megyei Hőgyészről,
említhetem a Komárom-Esztergom megyei Pilismarót lelkes önkormány-
zatát, vagy a Nógrád megyei apró falu, Szanda turisztikai kezdeményezéseit, a
kulturális-sportprogramokra alapozott vendégfogadás fejlesztést.

Jó példák

Külön kiemelem a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Cserépfalu önkor-
mányzatának esetét. Csak néhány hó-nap múlt el azóta, hogy megkerestek
bennünket, tanácsainkat elfogadva indították el vendégfogadásukat. Legyen
bármelyik évszak, nem mólt el egyetlen hónap sem anélkül, hogy ne küldtünk
volna vendégeket a tavaly rendbehozott szálláshelyükre. A titkukat is elárulom:
szolid ár, ízléses, egyszeű berendezés, jó fotók a portáról, kiválóan összeállí-
tott szabadidős- és programajánlat a környéken, folyamatos kapcsolattartás
irodánkkal. A sikeres együttműködés eredménye is magáért beszél, most te-
szik vendégfogadásra alkalmassá az eddig kihasználatlan másik önkormányza-
ti épületet, amivel a nyári főszezonra megduplázódik a falu szálláshelyeinek
száma.
- Bárkit fogadnak az irodájukban ? Mennyibe kerül az, ha valaki vendég-
fogadóként az irodájukba szeretné a "portékáját" bevinni? Egyáltalán, van
valós igény újabb és újabb vendégfogadók bevonására?
- Utolsó kérdésével kezdem. Igen, van. Sokéves, falusi vendégfogadásban
szerzett tapasztalatunk egyezik a turizmus más területein elmondhatókkal:
húsvétkor, a nyári főszezonban és szilveszterkor csak az igények töredékét
tudjuk kielégíteni, az elő- utó- és téli szezonban pedig a vonzó programlehe-
tőséget nyújtó települések környékét keresik a turisták. Így szívesen foga-
dunk mindenkit, legyen az csak időszakosan, vagy pedig egész évben műkö-
dő vendégfogadó. Különösen jó érzés számunkra, ha a vendégfogadó és az
turizmusának gyors elindítása.
Az adatbázisunkba kerüIésért csekély hozzájárulást kérünk, vonzóvá és
piacképessé tesszük a vendégfogadói kínálatot. Szerződött partnereinknél a
korrekt kapcsolattartáshoz ragaszkodunk.
- Hol lehet megtalálni az irodájukat?

- A Falusi Turizmus Centrumban, 1074 Budapest, Dohány utca 86.
Bezár